W trosce o Państwa zdrowie dokładamy wszelkich starań i w pełni odpowiadamy za jakość wykonanych przez nas uzupełnień protetycznych i wypełnień kompozytowych udzielając na nie dwuletniej gwarancji na terenie Polski. Gwarancja obejmuje ewentualne wady czy uszkodzenia, które w razie ich zaistnienia usuniemy niezwłocznie.

Warunkiem zachowania gwarancji jest obowiązkowe badanie kontrolne wraz z konieczną higienizacją przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień naszego Pacjenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy a obejmuje:

 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty)

 • licówki wkłady i nakłady

 • protezy ruchome

 • odbudowy i wypełnienia kompozytowe

  Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych i koron tymczasowych,

 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej

  gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,

 • protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów

  wymagających po pewnym czasie podścielenia lub wymiany,

 • sytuacji, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego,

 • kompozytowych wypełnień ubytków przyszyjkowych.

  Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

  • występowania szkodliwych nawyków – parafunkcji (np.bruksizmu), braków zębowych lub wad zgryzu powodujących nadmierne przeciążnie zębów, przyzębia, stawów i mięśni,

  • nieprzestrzegania terminów zalecanych wizyt kontrolnych,

  • nie zakończenia rekonstrukcji zgryzu polegającej na uzupełnieniu braków

   i przywróceniu stabilnej okluzji,

  • niedostatecznej higieny jamy ustnej i braku przestrzegania zaleceń, lekarza

   dotyczących postępowania z uzupełnieniem protetycznym,

  • nieszczęśliwych wypadków,

  • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,

  • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żucia (np. cukrzyca,

   padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami).

    

   Wszystkie usługi objęte są rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.